Startsidan Länkar till Länkar Länksällskap Länk-Nytt De 7 Punkterna

§ 1
Stadgar för Västra Sveriges Länkråd.

§ 2
Verksamhetsområde

Sveriges Länkråd är distriktorganisation för de Fria Sällskapen Länkarna i Västra Götaland.
Västra Sveriges Länkråd är medlem i de Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation.
Länkrådets uppgift är att regionalt företräda sammanslutna länksällskap som arbetar efter
Sällskapet Länkarnas normalstadgar och De Sju Punkterna, där ändamålet är att hjälpa alkoholskadade och missbrukare samt anhöriga att tillfriskna.

                                                                                                § 3
                                                                  Länkrådets uppgift

Att samordna och tillvarata Länkrådet och Sällskapens gemensamma intressen.
Att vara ett kontaktorgan gentemot de Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation
      och olika myndigheter.
Att verka för gott samarbete mellan de olika Sällskapen, såväl som stärka banden mellan enskilda länkar.
Att vara ett rådgivande organ och behjälpligt vid bildandet av bland annat nya Sällskap.
Att
gemensamt verka för att vår idé och idéprogram värnas om i tillbörlig omfattning som det bärande i vårt arbete.  Att därvid vara Sällskapen behjälpliga vid uppladdningsmöten om sådan hjälp behövs.
      Mötena skall helt vara formade efter vårt idéprogram. 
Att
fastställa Länkträffar, med deltagare från de i Länkrådet anslutna sällskapens medlemmar
      och anhöriga. Dessa träffar anordnas som trivselträffar, dock med allvar kring kring vår idé och
      idéprogrammet De Sju Punkterna.
Att
vara behjälplig vid anordnande av informationsmöten och vid behov eventuellt själv anordna dylika.

§ 4
Länkrådets årsmöte

Länkrådet håller årsmöte årligen under januari t.o.m. maj månad på tid och plats som
beslutas av styrelsen.
Varje Länksällskap som ingår i länkrådet företräds av högst 2 ombud och kostnaderna för dessa står varje
Länksällskap själva för. Kallelse utfärdas av länkrådets styrelse senast en månad före årsmötet.
Utöver Länksällskapens utsedda ombud, inbjuds till årsmötet Sällskapens medlemmar med anhöriga.

§ 5
Motion till årsmötet

Motion till årsmötet kan väckas av anslutet Länksällskap. Motion skall vara styrelsen tillhanda
senast 2 månader före årsmötets hållande.

§ 6
Medlemskap

Medlemskap i Länkrådet har varje Länksällskap som arbetar efter Länkarnas normalstadgar och
idéprogrammet De Sju Punkterna.

§ 7
Stadgeändring

Ändring av Länkrådets stadgar kan endast ske på ett årsmöte genom förslag från styrelsen eller avgiven motion.

§ 8
Organisation

Till ombud i Länkrådet väljer varje Sällskap 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter för en tid motsvarande
Länkrådets verksamhetsår.
En styrelse till Länkrådet väljs bland medlemmarna i de anslutna sällskapen. Strävan bör vara att hitta lämpliga
kandidater till de olika posterna. Engagemang, viljan och tid att ingå i en styrelse bör vara avgörande.
 
                                                                                               § 9
                                                                                          Styrelsen
                 
För handhavande av Länkrådets angelägenheter som anges i §3, samt verkställande av
Länkrådets fattade beslut, väljs på årsmötet en styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare, samt det antal ledamöter och suppleanter som fastställs av årsmötet.
Mandattiden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år.

                                                                                            § 10
                                                                          Dagordning vid årsmötet


Vid Länkrådets årsmöte skall förutom vad som gäller val av styrelse, revisor och valberedning, samt ersättare för dessa, förekomma behandling av styrelsens och revisorernas redovisning för det föregångna året, samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

                                                                                           § 11
                                                                                 Länkrådets säte

Länkrådets säte är ordförandens bostadsort

                                                                                          § 12
                                                                                         Möten


Rådsmöten avhålles 4 gånger årligen, varav ett årsmöte:

Till Rådsmöten inbjuds utöver ombuden samtliga medlemmar med anhöriga i de andra Sällskapen.
Alla dessa har rätt att deltaga i vår samling med samtal kring vår idé och idéprogram.
Det skall vara det centrala i mötena

Vid Rådsmötena skall tillfälle göras för Sällskapens ombud att under begränsad tid avhålla ett formellt Rådsmöte för behandling och diskussion av aktuella frågor. Vid eventuell röstning får endast de utsedda ombuden rösta.

Vid mötena utses även arrangör för nästa Länkträff och Rådsmöte.
Inga egna arrangemang bör genomföras av de anslutna Sällskapen samtidigt som de i Länkrådet beslutade
gemensamma Länkträffarna.

                                                                                         § 13
                                                                                        Avgift


Eventuell avgift per Sällskap och verksamhetsår, beslutas av Länkrådets årsmöte.

                                                                                        § 14
                                                                                  Upplösning

Förslag som avser upplösning av Länkrådet skall avgöras av två på varandra följande Rådsmöten med trefjärdedels majoritet.

De Fria Sällskapen Länkarnas distriktorganisation, Västra Sveriges Länkråds bildande av
stadgar, som antogs i Tranemo den 29 augusti 1999.

Stadgarna reviderades vid Västsvenska Rådets årsmöte i Tranemo 2011-04-03
Sidan uppdaterad 2019-02-14

 


--------------         ---------------------        -----------------------              ------------------
Inger Hultin                   Siv Andersson                Ulla Stahlberg                          Thore Gillberg

 Ordförande                          Sekreterare                       Vice ordförande                                     Kassör